Nhân viên bình phim và xuất phim

Mô tả công việc: Nhận lệnh in và maquette từ phòng Kinh Doanh và phòng Thiết Kế.Sắp xếp in bài ...
Xem chi tiết

Nhân viên giao nhận

Mô tả công việc: Giao hàng bằng xe máy (các loại hàng nhẹ, có thể chở bằng xe máy, hoặc ...
Xem chi tiết

Nhân viên kinh doanh

Mô tả công việc: Duy trì khách hàng hiện có, tìm kiếm mở rộng và phát triển nguồn khách hàng.Nắm ...
Xem chi tiết

Nhân viên thiết kế

Mô tả công việc: Phối hợp cùng với Nhân viên kinh doanh và Trưởng phòng thiết kế để nắm bắt ...
Xem chi tiết